IFRS 16 – En ny regnskapsstandard for leasing- og leiekontrakter

IFRS16

IFRS (International Financial Reporting Standards) 16 er en ny lovfestet regnskapsstandard for leasing- og leiekontrakter, gjeldende fra januar 2019. De nye reglene gjelder kun for organisasjoner og selskaper som rapporterer under IFRS. Det er et krav at de har leasing- og leiekontrakter som kan relateres til fysiske eiendeler, og at leietaker har operativ og økonomisk kontroll på eiendelen. I den nye standarden fjernes grensen mellom finansiell og operasjonell leasing, og erstatter dermed nåværende standard: IAS17.

Det nye regelverket er omfattende og har derfor vært åpent for ulike fortolkninger. Dette har medført usikkerhet om hvordan en rent praktisk skal komme i gang. Generelt sett går det nye reglementet ut på at en nå skal simulere at man har tatt opp et lån som skal benyttes til å investere i en eiendel. Dette «lånet» tar utgangspunkt i at:

  • Verdien av eiendelen og forpliktelsen skal balanseføres med utgangspunkt i nåverdien av fremtidige betalinger.
  • Eiendelen avskrives lineært over hele kontraktsperioden.
  • «Lånet» nedbetales som et annuitetslån med utgangspunkt i en neddiskonteringsrente.

Ulike kontrakter har forskjellige egenskaper som igjen gir ulike kalkuleringsmodeller. Noen kontrakter reguleres periodisk med utgangpunkt i f.eks. konsumprisindeks, mens andre kan være knyttet mot en flytende rente. Kontrakter kan også være knyttet mot ulike valutaer, noe som medfører ytterligere kompleksitet og regnskapsmessige konsekvenser. Kalkuleringene gjenspeiles i figuren under:
IFRS16I tillegg til balanse- og resultatposteringer skal også en rekke tall komme frem som noter til regnskapet.

Ny systemstøtte tilgjengelig

For selskaper og organisasjoner med mange kontrakter og høye krav til rapportering, er det nødvendig med en form for systemstøtte. Verken ERP- eller konsolideringsverktøy tar høyde for det nye regelverket og det blir derfor nødvendig å benytte seg av andre løsninger.

RAV Norge har i samarbeid med IBM Sverige utviklet en IFRS 16-modell i IBM Planning Analytics. Dette er en plattform som i tillegg til mye annet egner seg godt som et supplement til ERP-systemer. Plattformen inneholder predefinerte funksjonaliteter for blant annet prognostiseringer, analyser og simuleringer. Den kan benyttes til ressursplanlegging, salgsplanlegging, finansiell planlegging og mye annet.

IFRS 16 modellen konfigureres og tilpasses kundens selskapsstruktur og rapporteringsbehov. Da regelverket ikke er helt innarbeidet enda må en lett kunne gjøre endringer underveis, samt integrere mot ulike regnskaps- og konsolideringsverktøy. Modellen benyttes for å håndtere ulike kontrakter, gjennom hele deres livssyklus. Den bygger på krav til sikkerhet og revisjon, med et spesielt hensyn til endringer i kontrakter som kan påvirke verdien av eiendeler og forpliktelser. IFRS 16 tar også for seg reverseringen av IAS17-posteringer. Løsningen kan settes opp til å håndtere to varianter av det som kalles en «Simplified Retrospective»-metode. “Simplified 1”-metoden opererer som om ordningen alltid har vært der, mens “Simplified 2”-metoden tar utgangspunkt i at ordningen begynner i januar 2019. Kontrakter kan skannes og linkes direkte mot de kontraktene som registreres eller importeres inn i modellen.

RAV bistår flere store selskaper med det nye regelverket. Våre eksperter står klare til å implementere IFRS16-modellen, slik at du kan få full kontroll på dine kontrakter.


Om forfatteren

Reidar Kjørsvik

Lyst å lære mer om dette?

Del denne artikkelen